وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) این وبلاگ در نظر دارد با ارائه ی انواع خدمات به دانشجویان علوم آزمایشگاهی اعم از عکس های اسلاید های آزمایشگاهی, مقالات علمی, گزارش کار های دروس مختلف و اخبار جدید دانشگاه مرند شما را یاری کند . http://olum-az-90.mihanblog.com 2018-10-15T06:21:30+01:00 text/html 2014-08-23T11:52:38+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای منابع آزمون كارشناسی ارشد هماتولوژی - خون شناسی 93-94 http://olum-az-90.mihanblog.com/post/195 <div align="center"><font size="2">&nbsp; منابع آزمون كارشناسی ارشد هماتولوژی - خون شناسی </font><br><font size="2"><font size="2">93-94</font><br><br><br></font><font size="2">از آنجا كه در تشخیص بیماریهای خونی بررسی های آزمایشگاهی نقش مهم دارد و در درمان این قبیل بیماریها نیاز به انواع فرآورده های خونی سالم می‌باشد، همچنین باتوجه به پیشرفتهای وسیعی كه در زمینه خون شناسی صورت گرفته و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم در رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون و انجام خدمات آزمایشگاهی بیماریهای خونی، دوره كارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانك خون در دانشگاههای واجد شرایط دایر می‌گردد.</font><br><br><div style="" id="irc_mimg"><a data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=jAugv6MmCsOEUM&amp;tbnid=fYM-BxCp8SqjBM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Farak.irna.ir%2Ffa%2FNews%2F81113163%2F%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%2F88_%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2588523_%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9_%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587_%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%25DB%258C_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B4%25D8%25AF&amp;ei=MYP4U8P_DqOe0QWr0YHoCQ&amp;bvm=bv.73612305,d.d2k&amp;psig=AFQjCNHPU8hB9fJIvMkzUWjcW_6QPo1Lxw&amp;ust=1408881708620048" data-ved="0CAUQjRw" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=jAugv6MmCsOEUM&amp;tbnid=fYM-BxCp8SqjBM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Farak.irna.ir%2Ffa%2FNews%2F81113163%2F%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA%2F88_%25D9%2587%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25B1_%25D9%2588523_%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AD%25D8%25AF_%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B9_%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25D9%2587_%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2586%25DB%258C_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25B2%25DB%258C_%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2584%25DB%258C%25D8%25AF_%25D8%25B4%25D8%25AF&amp;ei=MYP4U8P_DqOe0QWr0YHoCQ&amp;bvm=bv.73612305,d.d2k&amp;psig=AFQjCNHPU8hB9fJIvMkzUWjcW_6QPo1Lxw&amp;ust=1408881708620048" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 49px;" src="http://media.irna.ir/1393/13930119/81113163/81113163-5610042.jpg" id="irc_mi" height="336" width="400"></a></div><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بقیه در ادامه ی مطلب</font><br></div> text/html 2014-08-23T11:43:28+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای معرفی رشته های ارشدخودمون...... http://olum-az-90.mihanblog.com/post/193 <p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">1.بیوتکنولوژی پزشکی(زیست فناوری پزشکی)</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">2.نانوتکنولوژی پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">3.اپیدمولوژِی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">4.آمارزیستی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">5.انگل شناسی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">6.ایمنی شناسی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">7.بیوشیمی بالینی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8.حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">9.رفاه اجتماعی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">10.ژنتیک انسانی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">11.علوم تشریحی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">12.علوم تغذیه</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">13.فیزیک پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">14.فیزیولوژی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">15.قارچ شناسی پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">16.کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">17.مدارک پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">18.میکروب شناسی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">19.مدیریت خدمات بهداشتی درمانی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">20.ویروس شناسی پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">21.خون شناسی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">22.اقتصادبهداشت</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">23.مهندسی پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">24.سم شناسی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">25.آموزش پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">26.انفورماتیک پزشکی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">27.بهداشت وایمنی مواد غذایی</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">28.ارزیابی فناوری سلامت(HTA)</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font> text/html 2014-08-23T11:31:47+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای کارشناسی ارشد انگل شناسی http://olum-az-90.mihanblog.com/post/192 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کارشناسی ارشد انگل شناسی<br><br></font><img class="decoded" alt="http://www.cyberscience3d.com/store/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/m/i/microbiology2.jpg" src="http://www.cyberscience3d.com/store/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/m/i/microbiology2.jpg" height="329" width="407"><br><br><font size="2">بقیه در ادامه ی مطلب</font><br></div> text/html 2014-08-23T11:25:46+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای کشف راهبردی در درمان ایدز: ویروس HIV چطور سلول‌های ایمنی را می‌کشد؟ http://olum-az-90.mihanblog.com/post/190 <div align="center"><font size="2">کشف راهبردی در درمان ایدز: ویروس HIV چطور سلول‌های ایمنی را می‌کشد؟<br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 11pt;">می‌دانیم که اگر درمان در فرد مبتلا به ویروس اچ.آی.وی (نقص ایمنی اکتسابی) آغاز نشود، این ویروس با کشتن سلول‌های ایمنی بدن بیمار باعث از بین رفتن سیستم ایمنی در بدن او می‌شود؛ اما این اولین‌بار است که محققان نشان می‌دهند این تخریب کی و به شکل اتفاق می‌افتد و معمایی را حل می‌کنند که می‌تواند به ساخت داروها برای مقابله با این بیماری و حفظ سیستم ایمنی در بدن فرد کمک شایانی بکند.</span></font></font><br><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بقیه در ادامه ی مطلب</font><br></div> text/html 2014-08-12T08:03:10+01:00 olum-az-90.mihanblog.com حسن امانپور کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی http://olum-az-90.mihanblog.com/post/188 <p align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;">در این رشته به موازات پیشرفت علوم پزشکی و گسترش دامنه روشهای تشخیصی تجهیزات آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده بطوری که امروزه شاغلین این رشته از دستگاههای الکترونیکی و اتوماتیک بسیار دقیق و حساس برای انجام آزمایشات مختلف بهره میگیرند. ارزش ها و باورها (فلسفه برنامه ): فلسفه اصلی تدوین این برنامه درسی تربیت نیروی انسانی کارشناس در رشته علوم آزمایشگاهی بر اساس وظایف حرفه ای تعریف شده و معین در جامعه است.بطوری که اصول اساسی تعلیم و تربیت که شامل رشد شخصیتی و افزایش قدرت تفکر و شایستگی حرفه ای و ایجاد مهارتهای یادگیری مداوم را در دانش آموختگان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب در برداشته باشد. ماموریت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی: ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی است که بتوانند در آزمایشگاهای بالینی بیمارستانها و آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و با بکارگیری دستگاههای الکترونیکی پیچیده و روشهای متعدد آزمایشات مختلف را روی خون و یا دیگر مایعات و انساج بدن انجام دهند. اطلاعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری روند درمان و حفظ سلامت جامعه یاری می دهد . نظر به اینکه این رشته دائما در حال تغییر و توسعه است فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید را داشته باشند</span></font></p> text/html 2014-03-04T22:06:21+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای آیا می دانید که چرا دندان عقل را باید کشید؟ http://olum-az-90.mihanblog.com/post/186 <div style="text-align: center;"><font size="2">آیا می دانید که چرا دندان عقل را باید کشید؟<br><br><br>&nbsp;</font><img style="width: 339px; height: 344px;" alt="http://s5.picofile.com/file/8109902676/dandan_aghl.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8109902676/dandan_aghl.jpg"><br><span dir="rtl"><br></span><div style="text-align: right;"><span dir="rtl"><font size="2">دندان پزشکان می گویند بهترین سن برای جراحی دندان عقل زیر سن 20 سالگی است، چرا که عوارض و درد کمتری دارد.</font></span>..<br><span dir="rtl"></span></div><br><br><font size="2">بقیه در ادامه ی مطلب</font>...<br><br><br><br></div> text/html 2014-03-04T22:04:49+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای چگونه یک مقاله ISI بنویسیم؟ http://olum-az-90.mihanblog.com/post/185 <font size="2">ISI چیست ؟ </font> <p><font size="2"> موسسه اطلاعات علمی ( Institute for Scientific Information )</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"> بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلات ISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعدا از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.</font></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><font size="2">بقیه در ادامه ی مطلب<br></font></p><font size="2"> </font> text/html 2014-03-04T21:46:03+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای هیستروسالپنگوگرافی (HSG) http://olum-az-90.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><font size="2">هیستروسالپنگوگرافی (HSG)</font><br></div> <font size="2">مقدمه:<br> جهت بررسی علت ناباروری، باید از سلامت اندام تولید مثل اطمینان حاصل شود. «هیستروسالپنگوگرافی» (HSG) یکی از مراحل اصلی بررسی‌ی اولیه‎ ناباروری است. «HSG» تصویربرداری از رحم و لوله‌ای رحمی با استفاده از تزریق مواد کنتراست میباشد و روشی قابل اعتماد، کم خطر، در دسترس، و ارزان قیمت بوده و به راحتی برای بیمار قابل تحمل است. این روش آناتومی لوله ها و رحم را نشان می دهد و علاوه بر کاربرد تشخیصی، اثرات درمانی نیز دارد. گزارش شده که در 30% موارد تا 6 ماه بعد از انجام HSG بارداری خودبخود اتفاق می‎افتد که احتمالاً به دلیل باز شدن لوله‌های رحمی است.<br> در این روش از ماده‎ی کنتراست محلول در آب استفاده شده و تزریق ماده‎ی کنتراست از طریق کانال سرویکال، اطلاعات دقیقی را در ارتباط با حفره‌‎ی رحم، وضعیت لوله های رحمی و ناهنجاری های مادرزادی در اختیار پزشک قرار می دهد. این روش به پزشک در تشخیص درمان کمک می کند.<br> زمان ایده آل برای انجام HSG، بعد از پایان سیکل قاعدگی و قبل از تخمک گذاری است. دیلاتاسیون ساختمان های وریدی اطراف رحم در دوران قاعدگی، احمتال اینتراوازیشن ماده‎ی حاجب را بیشتر می‌کند، بنابراین زمان مناسب برای انجام این تست 5 – 2 روز پس از اتمام خونریزی ماهیانه می‎باشد.<br><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2">بقیه در ادامه ی مطلب</font><br></div> text/html 2013-12-24T01:05:34+01:00 olum-az-90.mihanblog.com علی دهقانی power point بیو پزشکی 2 | سنگ های صفراوی و کلیوی و بزاقی http://olum-az-90.mihanblog.com/post/181 <P align=center><FONT size=2>power point بیو پزشکی 2 | سنگ های صفراوی و کلیوی و بزاقی</FONT></P> <P align=center><FONT size=2><STRONG>تهیه شده توسط</STRONG> <STRONG><FONT color=#ff0000>علی دهقانی</FONT></STRONG></FONT></P> <P align=center><STRONG><FONT color=#ff0000><IMG src="http://s5.picofile.com/file/8105399476/Kidney_stone_1.jpg"></FONT></STRONG></P> <P align=center><FONT color=#000000 size=2><STRONG>دانلود در ادامه ی مطلب...<BR></STRONG></FONT></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-12-24T00:46:58+01:00 olum-az-90.mihanblog.com علی دهقانی اندازه گیری سیترات و اگزالات ادرار | بیوشیمی پزشکی 2 http://olum-az-90.mihanblog.com/post/180 <STRONG><FONT size=2> <P align=center><STRONG><FONT size=2>اندازه گیری <FONT color=#ff0000>سیترات</FONT> و <FONT color=#ff0000>اگزالات</FONT> ادرار | بیوشیمی پزشکی 2</FONT></STRONG></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 471px; HEIGHT: 357px" src="http://s5.picofile.com/file/8105398976/7974.jpg" width=547 height=468></P> <P align=center><FONT size=2>دانلود در ادامه ی مطلب</FONT></P></FONT></STRONG> text/html 2013-12-24T00:38:08+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای دانلود مجموعه عکس های آزمایشگاه خون شناسی 2 http://olum-az-90.mihanblog.com/post/179 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"> </font><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">دانلود مجموعه عکس های آزمایشگاه خون شناسی2<br>این مجموعه شامل تمامی عکس های لام های بررسی شده در آزمایشگاه هماتولوژی دکتر نصوحی پور میباشد که با کیفیت HD در اختیار شما دوستان قرار گرفته است.<br><br></font><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 362px; height: 272px;" alt="http://s5.picofile.com/file/8105398818/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%84.jpg" src="http://s5.picofile.com/file/8105398818/%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA_%D8%B3%D9%84.jpg"><br><font size="2"><br><br>دانلود در ادامه ی مطلب...<br></font> </div> text/html 2013-12-11T13:10:52+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای همه چیز درباره ی سنگهای ادراری و صفراوی و بزاقی http://olum-az-90.mihanblog.com/post/178 <font size="2">سلسله مباحث سنگ های ادراری</font><br><br>&nbsp;<font size="2">1) طبقه بندی سنگ های ادراری:<br>سنگ های ادراری بر اساس اندازه سنگ، محل، ویژگی سنگ در عکس های رادیوگرافی، علت تشکیل سنگ، ترکیبات تشکیل دهنده سنگ و خطر عود سنگ طبقه بندی می شوند.<br>1-1) اندازه سنگ:<br>اندازه سنگ معمولا بر اساس یک یا دو بعد سنگ بیان می شود، و به صورت تا 5 میلی متر، 5 تا 10، 10 تا 20، و بزرگ تر از 20 میلی متر در بزرگترین قطر سنگ طبقه بندی می شوند.<br>2-1) محل سنگ:<br>سنگ ها را براساس محل آناتومیکی آن می توان تقسیم کرد: به صورت بخش (کالیس) فوقانی، میانی، یا تحتانی کلیه; لگنچه کلیه; بخش فوقانی، میانی یا تحتانی حالب; و مثانه.<br>3-1) ویژگی سنگ در عکس رادیولوژی:<br>سنگ ها را می توان بر اساس ویژگی که در عکس ساده رادیولوژی (KUB) دارند طبقه بندی کرد. سنگ هایی که در KUB به خوبی دیده می شوند، سنگ هایی که به سختی در KUB دیده می شوند و سنگ هایی که در KUB دیده نمی شوند.<br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2"><br><br>بقیه در ادامه ی مطلب...</font><br></div> text/html 2013-09-26T14:18:21+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای مقایسه ی روش های آگلوتیناسیون و ایمونو فلورسانس غیر مستقیم در تشخیص وبررسی بیماری توکسوپلاسموز چکیده http://olum-az-90.mihanblog.com/post/177 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">مقایسه ی روش های آگلوتیناسیون و ایمونو فلورسانس غیر مستقیم در تشخیص وبررسی بیماری توکسوپلاسموز<br></font><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></div></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"><p class="" dir="rtl">اسامی نویسندگان :</p> <p class="" dir="rtl">کتایون داستان(دانشجوی رشته میکروبیولوژی)</p> <p class="" dir="rtl">دکترمهدی آسمار(عضوهییت علمی ومدیرگروه انگل شناسی انستیتو پاستورایران)</p> <p class="" dir="rtl">مهندس سیدعلی متولیان (عضوهییت علمی ومعاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران)</p> <p class="" dir="rtl">دکترجوادجلالی(دکترای علوم آزمایشگاهی)</p> <p class="" dir="rtl">مهندس علیرضا مسیحا(عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان)</p></span><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"><p class="" dir="rtl"><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span></p><p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify">چکیده</p> <p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify">توکسوپلاسموزیس یکی از بیماریهای انگلی شایع در اکثر نقاط جهان از جمله ایران است که عامل آن توکسوپلاسماگوندی (Toxo Plasma.gondii) میباشد تک یاخته ای متعلق به خانواده سارکوسیستیده (Sarcocystidae) است . براساس تحقیقات انجام شده دراستانهای مختلف کشور51.8درصد افراد از نظر آلودگی توکسوپلاسما مثبت بوده اند. باتوجه به شیوع بالای بیماری توکسوپلاسموز تشخیص سریع وبموقع آن درمهار بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است منوط به اینکه امکانات تشخیصی درکلیه نقاط کشور در دسترس باشد .</p> <p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify">به همین لحاظ با بررسی درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم چنانچه از کیفیت بالایی برخوردار باشد به دلیل سادگی و مقرون به صرفه بودن آن می توان در نقاط مختلف کشور از آن استفاده نمود . لذا بر آن شدند تا درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون را در تشخیص بیماری توکسو پلاسموز مورد بررسی قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنوفلور سانس غیر مستقیم به ترتیب 86درصد و87 درصد تعیین گردید . لذا با توجه به درجه حساسیت و ویژه گی نسبتا مطلوب روش آگلوتیناسیون می توان با الستفاده از این روش موارد مثبت را غربال نمود وسپس با سایر روش ها موارد مثبت را تایید کرد . </p></span>همچنین به منظور بررسی کارآیی روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنو فلورسانس غیر مستقیم شیوع این بیماری در شهرستان لاهیجان موردبررسی قرار گرفت وارتباط این بیماری با پارامترهای سن جنس شغل محل سکونت میزان تحصیلات وتماس با گربه و مصرف سبزی وسالاد تعیین گردید . کلمات کلیدی : مقایسه – روشها - توکسوپلاسموز<span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"><p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"><br></p><p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify">بقیه در ادامه ی مطلب</p></span><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"><p class="" dir="rtl" style="TEXT-ALIGN: justify"></p></span><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span><p></p> </font> text/html 2013-09-26T14:13:35+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای بررسی میزان عیار آنزیم آنتی استرپتولیزین ASO) O) در ناقلین استرپتوكوك بتاهمولیتیك گروه A در كودكان دبستانی ارومیه http://olum-az-90.mihanblog.com/post/176 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span style="font-size: 10pt">نویسنده / نویسندگان:</span><span id="Plc_Writer" class="TXTClass"> خشابی جواد,حجازی ساسان,نیكی بخش احمدعلی,طاهری طلاتپه نقی,نیك بخش ایرج<br></span><span style="font-size: 10pt"><br></span><span id="Plc_ShortText">&nbsp;مقدمه: اگر چه افزایش آنتی بادی ها بر علیه استرپتوکوک نشانه عفونت با این باکتری است و به طور کلاسیک وسیله تمایز آن از ناقلین می باشد ولی گزارش های متعددی از افزایش عیار آنتی بادی در میان ناقلین استرپتوکوکی وجود دارد که می تواند دلیل عفونت های آرام با این باکتری در بین بیماران باشد که از جهات مختلف بالینی و اپیدمیولوژیک می تواند حائز اهمیت باشد. این مطالعه برای آگاهی از میزان عیار آنتی استرپتولیزین (ASO) در بین دانش آموزان ناقل استرپتوکوک همولیتیک گروه آ انجام گردیده است. مواد و روش کار: ابتدا تعدادی از دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی مدارس نواحی دوگانه آموزش و پرورش شهر ارومیه به صورت تصادفی مورد معاینه اولیه قرار گرفتند و پس از حذف بیماران و دانش آموزانی که در یک ماه گذشته آنتی بیوتیک دریافت کرده بودند تعداد 1001 نفر انتخاب و پس از کشت اختصاصی برای استرپتوکوک گروه آ بتا همولیتیک تعداد ناقلین جمعیت مورد مطالعه مشخص گردید و سپس میزان عیار ASO در بین آنان اندازه گیری شد. نتایج: 22 نفر از 43 نفر از ناقلین مورد مطالعه حاضر به انجام آزمایش ASO شدند که در 9 نفر از آنها (41%) میزان ASO بیش از 333 واحد تود بود. در 7 نفر از ناقلین میزان عیار آنزیم از 500 واحد بیشتر بود. بحث: این مطالعه نشان می دهد که میزان عیار ASO در بین ناقلین باکتری به طور قابل ملاحظه ای بالا است که می تواند تاییدی بر عفونت های آرام در بین ناقلین استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه آ و همچنین توجیه مواردی از تب های روماتیسمی در بین بیمارانی باشد که هیچ گونه سابقه گلودردهای چرکی در گذشته خود نداشتند.<br><br></span><span style="font-size: 10pt">منابع: </span><span id="Plc_Ref">مجله پزشكی دانشگاه علوم پزشكی ارومیه زمستان 1379 شماره 4<br><br><br></span></font> text/html 2013-09-26T14:04:42+01:00 olum-az-90.mihanblog.com روشن جهانگشای بهسازی در روش تغلیظ فاکتورهای انعقادی http://olum-az-90.mihanblog.com/post/175 <div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;">بهسازی در روش تغلیظ فاکتورهای انعقادی</span><br><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"></span></font></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><span id="Plc_Text" style="display:inline-block;width:100%;"> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><br>مقدمه </span><br> از دهه 1960 درمان هموفیلی همراه با تزریق فاکتورهای انعقادی مفقود شده در خون بوده است.&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br> تا دهه 1980 این عوامل انعقادی فقط از طریق پلاسمای اهدا شده بدست می آمدند. اما با تولید مصنوعی فاکتورهای VIII و IX و احتمال انتقال ویروس HIV و هپاتیت ازطریق پلاسمای اهدایی سهم قابل توجهی از بیماران هموفیلی به طور روزافزون از طریق تکنولوژی بازسازی DNA مورد درمان قرار میگیرند .<br> رویکردی به روشهای درمانی از طریق فاکتورهای انعقادی:<br> دو رویکرد در درمان بوسیله تزریق فاکتورهای انعقادی که در بیمارستان ها مورد استفاده قرار میگیرد وجود دارد:<br> اول درمان بنا به درخواست بیمار که فاکتورهای منعقد کننده خون در یک زمان بحرانی و به منظور جلوگیری از خون ریزی تزریق می شوند. که موفقیت در این روش معمولا بعد از 1 الی 3 بار درمان برای اغلب مفاصل و بافت های نرم همراه با خونریزی شدید حاصل خواهد شد. <br> در مقابل، درمان پیشگیرانه به عنوان یک درمان دراز مدت در بازه های زمانی منظم&nbsp; به منظور جلوگیری از وقوع خونریزی صورت می پذیرد.<br> &nbsp;این رویکرد دوم که به صورت پیشگیرانه عمل می کند در سه دهه گذشته همراه با نتایج عالی در اسکاندیناوی مورد استفاده قرار گرفته است.<br> به تازگی در یک مطالعه تصادفی آینده نگر که در ایالات متحده آمریکا انجام گرفته است نشان داده شده است که با استفاده از این روش به میزان قابل توجهی آسیب های عضلانی مزمن در هنگام خونریزی ها کاهش یافته است.<br> به عنوان یک نتیجه از بررسی های به عمل آمده در حال حاضر تمایل روز افزونی برای درمان کودکان مبتلا به هموفیلی با استفاده از روش های درمانی پیشگیرانه از همان بروز اولین خونریزی وجود دارد.<br> مطالعات در حال حاضر در حال ارزیابی و بررسی فوائد حفظ و ادامه برنامه درمان پیشگیرانه در زمان نوجوانی و ابتدای بزرگسالی هستند.<br> </span> </font>