تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - نمونه سوالات بیوشیمی پزشکی 1

سلام
اگه دنبال منبعی برای سوالات ازمون علوم پایه بیوشیمی هستید می توانید از مجموعه ضروریات و ازمونهای مراجع علوم پایه با عنوان 2E استفاده کنید و فصلهای مورد نظر را انتخاب کنید .حسن این کتاب اینه که علاوه بر نمونه سوالات ازمون ها از هر سه منبع معروف بیوشیمی یعنی هارپر -لنینجر و دولین استفاده کرد و شما را با اینبد نیست این کتاب را هم ببینید
درسنامه جامع بیوشیمی دکتر اکبر جعفرزاده
-ماده ی اولیه و اصلی چرخه ی کربس چیست؟

الف)پیرووات ب)استیل کوآنزیمA ج)اگزالواستات د)مالات

 رفرنسها هم اشنا تر میکند

 

 

 

                                                          ادامه ی نمونه سوالات در ادامه مطلب

الف)فسفوانول پیرووات کربوکسی کیناز ب)پیرووات کربوکسیلاز

ج)پیرووات کیناز د)مالات د هیدروژناز11-سیکل کری (cori)فرایند تبادل مواد گلونئوژن بین کدام دو بافت را توصیف می کند؟

الف)ماهیچه و کبد ب)قلب و کبد ج)کلیه و کبد د)ماهیچه و کلیه12-هدف اصلی از انجام مسیر پنتوز فسفات چیست؟

الف)تولید ریبوز ب)تولید NADPH ج)تولیدNADH د)تولید13-در اثر آنزیم فروکتوز1- فسفات آلدولاز بر روی ماده ی فروکتوز1- فسفات چه موادی حاصل می شود؟

الف)دی هیدروکسی استون فسفات+گلیسرآلدئید ب)گلیسرآلدئید فسفات+دی هیدروکسی استن

ج)دی هیدروکسی استون فسفات +گلیسرآلدئید 3-فسفات د)گلوکز 1- فسفات

14-هرگاه5 Pk1=، 6Pk2= ،8Pk3= ،12Pk4= باشد Phi اسید آمینه چقدر است؟

الف)7 ب)10 ج)5/5 د)9


15- OOC-CH -C-COO فرمول چیست؟

H 2

الف)Glu ب)Asp ج)Gln د)Asn


16-کدام آمینواسید در ایجاد ساختار نوع سوم دخالت دارد؟

الف)Pro ب)Ala ج)Val د)Asp


17-کدام ایمونوگلوبین به صورت پنتامر است؟

الف)IgA ب)IgG ج)IgM د)IgE


18-فراوانترین پروتئین بدن انسان کدامست؟

الف)الاستین ب)اکتین ج)کلاژن د)کراتین


19- در Hbs به جای اسید آمینه گلوتامیک اسیدآمینه دیگری قرار نگرفته است؟

الف)Lus ب)Val ج)Lys د)Pro


20- در هر هموگلوبین چند ناحیه مارپیچ آلفا دارد؟

الف)28 ب)30 ج)7 د)8


21-زنجیره ی هموگلوبین A کدام است؟

الف) δ α ب) β α ج) ˜ α د) Є α

2 2 2 2 2 2 2 2

22-HbM بوستون چگونه بوجود می آید؟

الف)هرگاه به HisE7 زنجیره ی آلفا تیروزین قرار گیرد

ب)تیروزین به جای هیستدین در زنجیره ی بتا قرار گیرد

ج)گلوتامین به جای والین در بتا قرار گیرد

د)به جای HisF8 زنجیره ی آلفا تیروزین قرار گیرد

23-15درصد قابل دفع بدن به زنجیره ی Hbمتصل و از طریق ریه دفع می شود ،

به کدام قسمت Hb متصل می شود؟

الف)انتهای کربوکسیلی ب)انتهای آمینی ج) د)HisE7
24- فرمول چیست؟
الف)α--D گلوکوپیرانوز ب)β-D-گلوکوپیرانوز ج) βD--گالاکتوپیرانوز

د) βD--مانوپیرانوز
25-وجود زیاد کدام ایزوآنزیم LDH در سرم نشان دهنده ی انفارکتوس(IM)است؟
الف) ب) ج) د)
26-کینازها جزء کدام طبقه از آنزیم ها هستند؟
الف)اکسیدوردوکتازها ب)ترانسفرزها ج)ایزومرازها د)هیدرولازها
27-پنی سیلین چگونه مانع سنتز دیواره ی باکتریها می شود؟

الف)مهار برگشت ناپذیر ب)رقابتی ج)غیر رقابتی د)رقابت ناپذیر
طبقه بندی: دانلود منابع درسی،
برچسب ها: بیوشیمی پزشکی 1، نموونه سوالات بیو شیمی پزشکی 1، نمونه سوالات،

تاریخ : چهارشنبه 6 دی 1391 | 06:03 ب.ظ | نویسنده : علی دهقانی | نظرات