تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - مقایسه ی روش های آگلوتیناسیون و ایمونو فلورسانس غیر مستقیم در تشخیص وبررسی بیماری توکسوپلاسموز چکیده
مقایسه ی روش های آگلوتیناسیون و ایمونو فلورسانس غیر مستقیم در تشخیص وبررسی بیماری توکسوپلاسموز

اسامی نویسندگان :

کتایون داستان(دانشجوی رشته میکروبیولوژی)

دکترمهدی آسمار(عضوهییت علمی ومدیرگروه انگل شناسی انستیتو پاستورایران)

مهندس سیدعلی متولیان (عضوهییت علمی ومعاون آموزشی پژوهشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکترجوادجلالی(دکترای علوم آزمایشگاهی)

مهندس علیرضا مسیحا(عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدلاهیجان)

چکیده

توکسوپلاسموزیس یکی از بیماریهای انگلی شایع در اکثر نقاط جهان از جمله ایران است که عامل آن توکسوپلاسماگوندی (Toxo Plasma.gondii) میباشد تک یاخته ای متعلق به خانواده سارکوسیستیده (Sarcocystidae) است . براساس تحقیقات انجام شده دراستانهای مختلف کشور51.8درصد افراد از نظر آلودگی توکسوپلاسما مثبت بوده اند. باتوجه به شیوع بالای بیماری توکسوپلاسموز تشخیص سریع وبموقع آن درمهار بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است منوط به اینکه امکانات تشخیصی درکلیه نقاط کشور در دسترس باشد .

به همین لحاظ با بررسی درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم چنانچه از کیفیت بالایی برخوردار باشد به دلیل سادگی و مقرون به صرفه بودن آن می توان در نقاط مختلف کشور از آن استفاده نمود . لذا بر آن شدند تا درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون را در تشخیص بیماری توکسو پلاسموز مورد بررسی قرار دهند . بر اساس تحقیقات انجام شده درجه حساسیت و اختصاصیت روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنوفلور سانس غیر مستقیم به ترتیب 86درصد و87 درصد تعیین گردید . لذا با توجه به درجه حساسیت و ویژه گی نسبتا مطلوب روش آگلوتیناسیون می توان با الستفاده از این روش موارد مثبت را غربال نمود وسپس با سایر روش ها موارد مثبت را تایید کرد .

همچنین به منظور بررسی کارآیی روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنو فلورسانس غیر مستقیم شیوع این بیماری در شهرستان لاهیجان موردبررسی قرار گرفت وارتباط این بیماری با پارامترهای سن جنس شغل محل سکونت میزان تحصیلات وتماس با گربه و مصرف سبزی وسالاد تعیین گردید . کلمات کلیدی : مقایسه – روشها - توکسوپلاسموز


بقیه در ادامه ی مطلب
مقدمه

توکسوپلاسموز یکی از بیماریهای انگلی شایع در بیشتر نقاط جهان از جمله ایران می باشد که توسط تک یاخته ای ازجنس توکسوپلاسما حاصل می شود . انسان اغلب با خوردن مواد غذایی آلوده به کیست یا ااسیت به این تک یاخته آلوده می شود . رایج ترین تستهای سرولوژیک برای توکسوپلاسموز شامل تست یابین – فلدمن (Dye.Test ) ثبوت مکمل تست هماگلوتیناسیون غیر مستقیم تست فلورسنت آنتی بادی غیر مستفیم می باشند . در زمان حاضر تست الایزا هم بعنوان یک روش حساس مورد استفاده قرار می گیرد . برخی از روش های سرولوژیک از جمله I.H.A.C.F به دلیل نیاز به آنتی ژن محلول ممکن است به طور ضعیف مثبت ویا حتی منفی باشد لذا تشخیس بیماری تنها براساس یک روش سرولوژیک قطعی نمی باشد . اکثر محققان ویژگی تست IFAرا معادل روش دای تست می دانند ولی واکنش های مثبت کاذب در بعضی از سرمها که از نظر ANA مثبت هستند مشاهده می گردد. در افرادی که از سیستم ایمنی ضعیف برخوردار هستند این بیماری با علایم بالینی مختلف از جمله لنفا دنوپاتی ارتریت وانسفالیت بروز می نماید ودر خانم های باردار ممکن است تک یاخته به جنین سرایت نموده و سبب سقط جنین ویا تولد نوزاد معلول گردد. با توجه به اینکه تشخیص سرولوژی بیماری توکسو پلاسموز در برخی آزمایشگاه ها با روش های الایزا وایمنو فلورسانس غیر مستقیم انجام می گیرد واین امکان درآزمایشگاه های کوچک ونیز در شهرستان ها در دسترس نمی باشد می توان در این گونه موارد از روش های ساده تر مثل آگلوتیناسیون در تشخیص بیماری توکسوپلاسموز بهره جست . منوط به اینکه روش آگلوتیناسیون ازنظر درجه حساسیت و ویژگی مطلوب باشد .

مواد وروش کار

در این روش تعداد 190نمونه سرم از آزمایشگاه های تشخیس طبی شهرستان لاهیجان همراه با پرسشنامه ای تکمیل شده وجمع آوری گردید وبا رعایت زنجیره سرد برای انجام تست آگلوتیناسیون به آزمایشگاه دانشگاه انتقال داده شد . نمونه های مزبور ابتدا با استفاده از کیت آگلوتیناسیون معروف به Dasa-Ragister از محصول کشور ایتالیا مورد آزمایش قرار گرفته و موارد مثبت و منفی آنها مشخص گردیدند سپس کلیه نمونه های سرمبنا روش ایمونوفلورسانس غیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفتند . درمرحله بعد مواردی از نمونه های سرمی که در آگلوتیناسیون مثبت ودر ایمنوفلورسانس غیرمستقیم منفی بودند با روش دای تست مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج

در قسمت مربوط به درجه حساسیت و ویژه گی روش آگلوتیناسین در مقایسه با روش ایمنو فلورسانس غیرمستقیم در55مورد از موارد مثبت (77درصد) و در 110مورد از موارد منفی (92.4درصد) همخوانی داشته اما در9مورد (7.6درصد) روش آگلوتیناسیون منفی و در روش ایمنوفلورسانس مثبت و همخوانی نداشته است همچنین در 16مورد (22.6درصد) در روش آگلوتیناسیون مثبت ودرروش ایمونوفلورسانس منفی بوده وهمخوانی نداشته اند لذا درجه حساسیت و ویژه گی روش آگلوتیناسیون در مقایسه با روش ایمنوفلورسانس غیرمستقیم به ترتیب 86 درصد و87 درصد می باشد . دربررسی انجام شده برحسب سن در شهرستان لاهیجان در گروه سنی 21-30سال از 27 مورد 19مورد (70.3درصد) منفی 8 مورد (29.7درصد) دارای تیتر بالاتر از 400/1بودند . از مجموع 190 مورد 10درصد افراد با گروه سنی 30-21سال منفی و4.2درصداز این گروه دارای تیتر بالاتر از400/1بوده اند . دربررسی انجام گرفته برحسب تماس با گربه درسطح شهرستان لاهیجان از 171 مراجعه کننده که در تماس با گربه بودند 59 مورد (34.5درصد) دارای تیتر بودند 18مورد (10.6درصد) دارای تیتر بالاتر از 400/1و41مورد(24درصد) دارای تیتر پایین تر از400/1و112کورد(65.4درصد)منفی بودند ودرمجموع 190نفر(59درصد) منفی 9.4درصد دارای تیتر بالاتر از 400/1و21.6درصد دارای تیتر پایینتراز 400/1 بودند . ارتباط معنا داری بین این بیماری و پارامتر های جنس شغل محل سکونت میزان تحصیلات و مصرف سبزی و سالاد مشاهده نگردید.

بحث

با توجه به اینکه در 55مورد مثبت تست آگلوتیناسیون با I.F.A همخوانی داشته است میزان حساسیت آگلوتیناسیون درمقایسه با I.F.A 86درصد تععین گردید و چون آگلوتیناسیون در 110 مورد ازموارد منفی با I.F.A همخوانی داشته ویژ گی روش آگلوتیناسیون در مقایسه با I.F.A 87درصد تعین گردید . البته شرکت سازنده این کیت حساسیت آن را 4ul/ml واحد بین الملل در لیتر بیان کرده است . براساس تحقیق انجام گرفته توسط خانم دکتر مهناز پهلوانی در سال 71 تست آگلوتیناسیون در مقایسه با I.F.Aدارای حساسیتی حدود 94درصدواختصاصیتی حدود 100درصد می باشد.

با تاوجه به فراوانی بیشتر بیماری در گروه سنی 30-21سال این موضوع می تواند به شیوه تغذیه این گروه سنی بستگی داشته باشد که اغلب از غذاهای آماده استفاده می کنند.

تماس با گربه ارتباط معنا داری با این بیماری دارد حضور گربه ها در حیطه زندگی مردم باعث شیوع این بیماری گردیده است . اکثرمردم اظهار می کردند که گربه ها درحیطه زندگیشان به وفور دیده می شود بررسی های آماری وجود ارتباط معنی داری بین شغل و این بیماری را تایید نمی کند .در مشاغل مراجعه کننده به آزمایشسگاه درفواصل زمانی تعیین شده بعضی از مشاغل که تصور می رفت احتمال بیماری درآنها باشد دیده نشد . دربررسی سرواپیدمیولوژیک انجام گرفته درسال 1376نیزارتباط معناداری بین شغل واین بیماری مشاهده نگردید. درمیان افراد مراجعه کننده دردوجامعه شهری وروستایی تفاوت چشمگیری دیده نشد ومواردمثبت ومنفی در هر دو جامعه به یک اندازه بود وارتباط معناداری بین محل سکونت واین بیماری دیده نشد . با توجه به اینکه نمونه برداری این پروژه باشیوع بیماری وبا در کشور همراه بود وبه لحاظ منع استفاده از سبزیجات وسالاد توسط وزارت بهداشت مصرف سبزیجات درشیوع بیماری توکسوپلاسموز بی تاثیر بوده است.

References

1.اطهری .ع.:انگل شناسی پزشکی. ص60-51.1378.

2.اسفندیاری .ن.جهانگیری دمیرچی. الف.:انگل شناسی پزشکی ص 119-104.1363.

3.آسمار.م.پورمنصور.م.کریمی.ی.:توکسوپلاسموز .تولارمی .لیستریوز.ص.7-5 .1363.

بابایی مقدم.م.:بررسیسرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس درشهرستان لاهیجان.پایان نامه کارشناسی ارشدبه شماره30.دانشگاه آزاد لاهیجان سال 75.

5.پهلوانی.م.:تهیه کیت تشخیسی هماگلوتیناسیون غیر مستقیم نوکسوپلاسما ومقایسه آن با ایمونوفلورسانس غیر مستقیم.پایان نامه دکتری به شماره 129.دانشکده پیراپزشکی شهیدبهشتی . سال71-1370

6.ذوقی .الف .شیروانی .ع. شکیب. ک.:انگل شناسی پزشکی.ص 66- 61 .1372.

7.صایبی .الف.:بیماریهای انگلی در ایران .ص285-284. 1369

8. Assmar, M.Amirkhani, A.Piazak, N.Hovanesion,A. kooloobandi, A.Etessami , R . : Toxoplasmosis in Iran .Bull.Soc.Path.90 . (1):19-12.1977 9. Aya, T.Lisawati, S.Rusi, M.: high toxoplosma Antibody Prevalence among Inhabitant in Jakarta Indonesia Jpn.J.Infeet.Dis.56(13):107-109.2003.

10. Decoster, A.Lecolier, B.: Biocentrism Evaluation ofAccess toxo Immunoglobulin M (IgM) and IgG Assaysand IMX Toxo IgM and IgG assays and comparison withplatelia toxo IgM and IgM assays. Journal of clinicalMicrobiology. 7(34): 1606-1609, 1996.

11. Elaine, A.Eurico, C.Rosellia, R.: high prevalence ofcongenital toxoplasmosis in Brazil. International Journalof Epidemiology. 29(3): 941-947, 2000.

12. Gilbert, R.Stanford, M.Sanders, M.: Incidence of adult symptomatic toxoplasmosis retinocharoiditis in south London according to country of birth. BMJ. 3(10): 1037-1070, 1995.

13. Virginia, A. Gustavo, V. ocative, J.: Prevalence of IgGand IgM Anti-toxoplasmosis Antibodies in patents withHIV. Rev.SOC. Bras. Med. Tarp. 6(30): 347-400, 1997.

14. Yaneza, F. Prasanna, K.: prevalence of toxoplasmosis Antibodies in blood Donors in Al- Hassa. Anna Saudi Med. 14(3): 230-232, 1994.

15. مجله تشخیس آزمایشگاه
طبقه بندی: مطالب علمی،
برچسب ها: مقایسه – روشها - توکسوپلاسموز، کتایون داستان - دکترمهدی آسمار - مهندس سیدعلی متولیان - دکترجوادجلالی - مهندس علیرضا مسیحا، مقایسه ی روش های آگلوتیناسیون و ایمونو فلورسانس غیر مستقیم در تشخیص وبررسی بیماری توکسوپلاسمو،

تاریخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 | 06:48 ب.ظ | نویسنده : روشن جهانگشای | نظرات