تبلیغات
وبلاگ رسمی علوم آزمایشگاهی 90 ( واحد مرند ) - گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی
      اینم یه گزارش کار کوتاه از آزمایشگاه میکروب.امیدوارم به دردتون بخوره!


 

گزارشکار در ادامه مطلب...

جلسه اول : آشنایی با وسایل آزمایشگاھی ١ - لوله : لوله معمولاً باید مقاوم به حرارت ، ساده و بدون لبه باشد . ٢ - پلپت : جنس آن از پلاستیک یا شیشه است که از دو قسمت بشقاب مانند ساخته شده است . ٣ - پیپت : وسیله ای شیشه ای با حجم متفاوت می باشد . ٤ - لام : قطعه شیشه ای م ستطیلی است که برای رنگ آمیزی میکروبھا و مشاھده آنھا با میکروسکوپ است . ٥ - لامل : قطعه شیشه ای بسیار نازک ، مربع شکل که روی لام قرار می گیرد . ٦ - سمپلر : برای نمونه برداری ظرف ھا و نمونه ھای آزمایشگاھی در مقیاس میکرولیتری به کار می رود . ٧ - فیلد و پلاتین ) لوپ ، آنس : ( برای برداشت و انتقال میکرو ارگانیسم ھا به کار می رود . ٨ - ھود : این دستگاه به علت داشتن نوعی صافی مخصوص و عبور چرخشی ھوا باعث به وجود آمدن فضایی عاری از میکروب می شود . ٩ - فور یا آون : دستگاھی است که با استفاده از حرارت خشک لوازم شیش ھای و فلزی را سترون می کند . ١٠ - اتو کلاو : دستگاھی است که در اثر حرارت و فشار بخار آب باعث استریل شدن محیط کشت و ... می شود . ١١ - انکوباتور : اطاقکی است که حرارت درون خود را در دمای مشخص ثابت نگه می دارد و دستگاھی است که شرایط حرارتی مناسب برای رشد میکروارگانیسم ھا را فراھم می کند

------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه دوم : چگونگی تھیه محیط کشت و روش اندازه گیری مقدار محیط Ø انواع محیط ھای کشت میکروبی و روش تھیه آنھا : ١ - محیط کشت طبیعی : می تواند از منابع حیوانی یا گیاھی باشد مثل محیط جگر و آبگوشت . ٢ - محیط کشت مصنوعی : که از ترکیبات شیمیایی معینی ساخته می شود که برای بر رسی اعمال حیاتی میکروبھا مناسب تر است . Ø تقسیم بندی محیط کشت از لحاظ ظاھری : ١ - محیط کشت جامد ) Solid ( ٢ - محیط کشت نیمه جامد ) semi solid ( ٣ - محیط کشت مایع Ø تقسیم بندی محیط کشت ھا از لحاظ ترکیبات : ١ - محیط پایه : محیط کشتی است که اکثر میکروارگانیسم ھا در آن توانایی ر شد دارد . مانند نوترنیت آگار ٢ - محیط کشت غنی شده : محیط کشتی است که عوامل غنی کننده مانند خون و سرم در آن وجود دارد . مانند بلاد آگار ٣ - محیط کشت جداکننده : محیط ھای افتراقی – انتخابی – محیط ممانعت کننده . ٤ - محیط ک شت حاوی آنتی بیوتیک : اگر بخواھیم بر روی محیط کشت فقط باکتری رشد کند و قارچ رشد نکند به محیط کشت آنتی بیوتیک سیکلوھگزا اسید اضافه می کنیم . Ø روش تھیه محیط کشت : محیط کشت یا در پلیت و یا در لوله . از طرفی محیط ھای کشت خود یا جامدند یا مایع یا نیمه جامد برای تھیه محیط ھای کشت مایع از لوله استفاده می کنیم . ابتدا محیط کشت مورد نیاز را توزین کرده و با آب مقطر مخلوط نموده و روی شعله قرار می دھیم تا قوام اید سپس ھمان ارلنی که کشت در ان قوام آمده در دستگاه اتوکلاو استریل می کنیم و بعد از استریل کردن در منار شعله در داخل پلیت ھایی که قبلا در دستگاه آون استریل شده اند تقسیم می کنیم . بعد از تقسیم کردن سریع با شعله حباب گیری می کنیم که حبابھای را که احیانا در اثر خالی شدن محیط کشت به داخل پلیت برروی محیط کشت ایجاد شده است از بین می رود

------------------------------------------------------------------------

جلسه سوم : تھیه گسترش از باکتری و رنگ امیزی گرم تھیه گسترش ) ( Smear : قبل از انجام ھرگونه رنگ امیزی باید یک گسترش میکروبی برروی لام تھیه کنیم . برای تھیه گسترش از محیط کشت مایع، بالوپ کمی از مایع مورد آزمایش برداشته و در وسط دوم قرارداده سپس ان را ھمچون ورقه نازکی روی لام گسترش قرارداد . خشک کردن : پس از تھیه گسترش لام را روی سطح صافی قرار داده تا سه دمای ازمایشگاه خشک شود . ثابت کردن : سپس لام خشک شده را با الکل فیکس می کنیم . رنگ امیزی گرم ): Gram Stain ( اسا این رنگ امیزی در این است که گسترش میکروبی را با کمپلکس ک ریستال دیوله پر رنگ می کنند که دسته ای از میکروب ھا به این ترتیب رنگ می گیرند . رنگ امیزی گرم : ١ - تھیه گسترش از نمونه مورد نظر وثابت کردن . ٢ - اضافه کردن رنگ کریستال دیوله بر روی گسترش به مدت یک دقیقه ٣ - شستشو با آب جاری به صورت ملایم . ٤ - اضافه کردن لوگل به گسترش به مدت یک دقیقه ٥ - شستشو با آب جاری به طور ملایم ٦ - اضافه کردن الکل – استون به گسترش به طوری که رنگ ھای اضافی شسته شود . ٧ - شستشو با آب جاری به طور ملایم . ٨ - اضافه کردن رنگ ساترانین به گسترش به مدت ٣٠ ثانیه . ٩ - شستشو با آب جاری به طور ملایم . ١٠ - خشک کردن لام در دمای آزمایشگاه و مشاھده با عدسی روغنی میکروسکوپی   ---------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه چھارم : مشاھده لام ھای رنگ آمیزی شده . تشخیص شکل باکتری مرفولوژی باکتریھا : برای دیدن شکل باکتریھا از روش ھای مختلف رنگ آمیزی نظیر رنگ آمیزی گرم استفاده می شود . ١ - کوکی ) دایره ای شکل : ( که خود به انواع زیر تقسیم می شود : الف - استرپ ) زنجیره ای ( ب - دیپلو کوک ) دوتایی ( ج - تتراد ) چھار تایی ( د - خوشه ای و – سارسینا ٢ - باسیل ٣ - کوکو باسیل ٤ - اسپریل ٥ - فوزی فرم ٦ - شاخه دار ٧ - وی شکل

----------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه پنجم : روشھای مختلف کشت یادگیری روش مختلف کشت ھمچون روش خطی ، لوله ای چ ھار قسمتی و . ... به طور مثال در روش کشت خطی : محیط کشت داخل پلیت را به چھار قسمت فرضی تقسیم کرده نمونه را توسط لوپ برداشته و در منطقه ابتدایی پخش می کنیم سپس لوپ را توسط شعله استریل کرده ، خنک می کنیم از منطقه ١ طی ٢ برخورد خطوطی را در منطقه دوم پخش می کنی م دوباره لوپ را استریل کرده بعد از خنک شدن دو برخورد به منطقه ٢ در منطقه سوم پخش می کنیم . دوباره لوپ استریل و ھمانند مراحل قبلی در برخورد به منطقه سوم داشته و در منطقه چھارم پخش می کنیم .---------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه ششم : شناخت پر گنه ھای باکتری برای مشاھده و مطالعه حکفی ) پر گنه ھا ( باکتری باید مشخصات ظاھری زیر را در نظر داشت ١ - شکل کلنی ) ١ - نقطه ای ٢ - دایره ای ٣ - ریشه دار ٤ - رشته ای ٥ - بی نظم ( ٢ - کناره کلنی ) ١ - کامل ٢ - مفرس ٣ - مجعد ٤ - چین دار ( ٣ - سطح کلنی ) قوام کلنی ) ( ١ - نرم ٢ - خشن ٣ - بلغمی ٤ - پودری ( ٤ - ارتفاع کلنی ) ١ - مسطح ٢ - بر آمده ٣ - محدب ٤ - گنبدی شکل ٥ - نوک دار ( ٥ - رنگ کلونی : بعضی از باکتریھا در فضای رشدشان پیگمان رنگی تولید می کنند . ٦ - بوی کلنی : بعضی از باکتریھا در محیط کشت خود بوی خاصی ایجاد کی کنند . ٧ - اندازه کلنی : کانی ھر خانواده دارای اندازه خاصی است .   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه ھفتم : تھیه محیط تشخیصی مختلف و تست ھای بیوشیمیایی ھیچ دو باکتری یافت نمی شود که از تمام لحاظ به ھم شبیه باشد بلکه حداقل در یک مورد آزمایش بیو شیمیایی با ھم تفاوت دارند که خود آن افتراق باعث شناسایی باکتری می شود . - تست IMVIC از جمله آزمایشات معروف ب یوشیمیایی می توان به تست IMVIC اشاره کرد . که I آن نشانگر تست ایندول ، M نشانگر تست MR و V نشان دھنده تست VP و C نشانگر تست سیتراتاز می باشد . - تست مصرف سیترات : برخی از باکتریھا از سیترات به عنوان تنھا منبع کربن استفاده می کنند یعنی دارای آنزیم سیتراتاز ھستند که سیترات را به اسید استیک و استات تبدیل می کنند . - تست TSI : یکی دیگر از تست ھای بیوشیمیایی است که محیط کشتی است که به صورت سطحی تھیه می شود و دارای معرف ف نیل رد است . این معرف در محیط اسیدی زرد رنگ و در محیط خنثی قرمز رنگ مایل به قھوه ای و در محیط قلیایی ارغوانی می شود . در این محیط ٣ قند گلوکز با تراکم از درصد ، لاکتوز ١ % و ساکاروز ١ % می باشد در این محیط کشت یون آھن ھم وجود دارد جلسه ھفتم : تھیه محیط تشخیصی مختلف و تست ھای بیوشیمیایی ھیچ دو باکتری یافت نمی شود که از تمام لحاظ به ھم شبیه باشد بلکه حداقل در یک مورد آزمایش بیو شیمیایی با ھم تفاوت دارند که خود آن افتراق باعث شناسایی باکتری می شود . - تست IMVIC از جمله آزمایشات معروف ب یوشیمیایی می توان به تست IMVIC اشاره کرد . که I آن نشانگر تست ایندول ، M نشانگر تست MR و V نشان دھنده تست VP و C نشانگر تست سیتراتاز می باشد . - تست مصرف سیترات : برخی از باکتریھا از سیترات به عنوان تنھا منبع کربن استفاده می کنند یعنی دارای آنزیم سیتراتاز ھستند که سیترات را به اسید استیک و استات تبدیل می کنند . - تست TSI : یکی دیگر از تست ھای بیوشیمیایی است که محیط کشتی است که به صورت سطحی تھیه می شود و دارای معرف ف نیل رد است . این معرف در محیط اسیدی زرد رنگ و در محیط خنثی قرمز رنگ مایل به قھوه ای و در محیط قلیایی ارغوانی می شود . در این محیط ٣ قند گلوکز با تراکم از درصد ، لاکتوز ١ % و ساکاروز ١ % می باشد در این محیط کشت یون آھن ھم وجود دارد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه ھشتم:تست آنتی بیوگرام و قرائت آنباکتریھا در محیط داخل بدن ایجاد عفونت می کنند که برای بررسی میزان حساسیت آنھانسبت به آنتی بیوتیک ھای مختلف در شرایط خارج از بدن از تستی به نام آنتی بیو گراماستفاده می کنند.روش معمول تست آنتی بیوگرام:با سواپ استریل مقداری از کلونی مورد نظر را برداشته و بر رویمحیط کشت مولرھنیتونآگار به صورت متراکم و فشرده از بالا به پایین کشت می دھیم.سپس پیلت را٩٠درجهچرخانده و عمود بر کشت متبی از بالا به پایین متراکم کشت می دھیم.سپس دیسکھایآنتی بیوتیکی را با رعایت فواصلکه استاندارد باشد بر روی محیط کشت قرار می دھیم.سپس پیلت را٢٤-٤٨ساعت در دمای٣٧ċآنکوبه می کنیم.بعد از این مدت دیسکھا راازلحاظ ایجاد دھانه عدم رشد مورد بررسی قرار می دھیم.به این صورت که قطر ھاله عدمرشد را در اطراف ھر دیسک با خط کش اندازه می گیریم سپس با مقایسه میزان قطرھایھاله عدم رشد اطراف دیسک با جدول استاندارد مربوط ، به حساسیت باکتری نسبت بهآنتی بیوتیک مورد آزمایشپی میبریم.نتیجه آزمایش را با توجه به قطر ھاله به صورتSensitivity)حساسیت(و یاResistance)مقاومت(و یاIntermediate)متوسط(اعلاممی کنیم


برچسب ها: گزارش کار آزمایشگاه میکروب شناسی،

تاریخ : چهارشنبه 28 فروردین 1392 | 10:12 ب.ظ | نویسنده : بهنام احمدی | نظرات